Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. SVB fit verplicht zich, in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het
persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan SVB fit. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

2. SVB fit gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:
– Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan
zijn, informatief of financieel.
– Persoonlijk contact
– Het versturen van facturen.
– Het versturen van uitnodigingen van SVB fit.

3. SVB fit gebruikt haar gegevens niet voor:
– Verkoop van adresgegevens aan derden.
– Het versturen van spam.

4. SVB fit draagt er zorg voor dat:
– Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
– Cliëntgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 5 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
– Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.

5. De eigenaar van SVB fit is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

6. SVB fit zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een
rechterlijke uitspraak, SVB fit verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.